TPN HAZIRLAMA VE UYGULAMA SETİ SATIN ALINACAKTIR

Tarih: 21-09-2017

TPN HAZIRLAMA VE UYGULAMA SETİ SATIN ALINACAKTIR TPN HAZIRLAMA VE UYGULAMA SETİ SATIN ALINACAKTIR
UŞAK İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
TPN HAZIRLAMA VE UYGULAMA SETİ ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası: 2017/446907
1.İdarenin
a)Adresi: CUMHURİYET MAHALLESİ 1. EMLAK SOKAK NO:39 64100 UŞAK MERKEZ/UŞAK
b)Telefon ve Faks Numarası: 276 2167000 – 6512 – 6516 – 276 223 8477
c)Elektronik Posta Adresi: ukhbmsb@hotmail.com
ç)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2.İhale Konusu Malın
a)Niteliği, Türü ve Miktarı: 6000 ADET TPN HAZIRLAMA VE UYGULAMA SETİ ALIMI İŞİ – MAL ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)Teslim Yeri: UŞAK KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ UŞAK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AMBARI
c)Teslim Tarihleri: Genel Sekreterlik ile yüklenici arasında sözleşme yapıldıktan sonra yüklenici firma cihazları 01.01.2018 tarihinden itibaren en geç 12.01.2018 tarihine kadar kurarak çalışır vaziyette teslim edecektir. Malzemeler 2018 yılı 6 parti, 2019 yılı 6 parti olmak üzere toplam 12 eşit parti halinde teslim alınacaktır. 2018 yılı için ilk parti cihaz kurulumu yapıldıktan sonra 10 iş günü içerisinde, diğer partiler Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül, Kasım aylarının ilk 10 iş günü içerisinde teslim edilecektir. 2019 yılı için Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül, Kasım aylarının ilk 10 iş günü içerisinde teslim edilecektir. Uşak Kamu Hastaneleri Birliği Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil ihtiyacının olması halinde İl Stok Koordinasyon Birimi tarafından sipariş verildikten sonra malzemeler 10 iş günü içerisinde Uşak Kamu Hastaneleri Birliği Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin deposuna teslim edilecektir. Sözleşmenin süresi 31.12.2019 tarihine kadardır.
3.İhalenin
a)Yapılacağı Yer: Uşak ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Satın alma İhale Odası
b)Tarihi ve Saati: 10.10.2017 – 10.00
4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
4.1.3.Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Firmalar teklif ile birlikte cihazların bakım ve onarımı için gerekli alt yapıya sahip olduklarını belgeleyeceklerdir. (Teknik servis sağlayacak personele ait eğitim durumlarını gösteren belge ve ulaşılabilecek telefon numaralarını ibraz edeceklerdir.)
4.3.2.
4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Teklif edilen TPN Hazırlama ve Uygulama Seti içerisinde yer alan setler ve cihazların, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) kayıt belgesine haiz olmalı ve TITUBB’da “Sağlık Bakanlığı tarafından onaylıdır.” İbaresi bulunmalıdır ve bu husus ihalede de belgelendirilmelidir. Sağlık Bakanlığı onay tarihi en geç ihale tarihi itibari ile olmalıdır. Teklif veren isteklilere verilmiş yetki belgesi de teklife eklenecektir. (TITUBB bayi bilgi formu)
T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na kayıt zorunluluğu bulunmaya TPN Hazırlama ve uygulama seti içerisinde yer alan setler ve cihazların üretici firma veya ithalatçı firmanın yönetmelik kapsamında olmadığına dair beyanı yada resmi makamlarca verilen kapsam dışı olduğunu gösteren belgenin sunulması halinde TPN hazırlama ve uygulama setine ait T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduğuna dair belge aranmayacaktır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a)Tedarik edilecek cihazların ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalogu ihale dosyası ile birlikte verilecektir.
b)İstekli firmalar teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve teknik şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar “……….. marka………. Model cihaz ve setleri teknik şartnameye uygunluk belgesi” başlığı altında teklifle beraber verecektir.
c)İstekliler setlerin içindeki her bir sete ayrı ayrı numune vereceklerdir. Ayrıca numunelerin üzerinde firma adı, hangi sete ait olduğu yazılmalıdır. Numuneler, orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
Ambalajlar üzerinde son kullanma tarihi ve teknik özellikleri, UBB numaraları belirtilmelidir.
d)Setlerdeki bütün ürünlerin tamamı PVC, DEHP ve Lateks içermemelidir. Bu özellik belgelenerek ihale dosyasına konulmalıdır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Uşak İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Merkezi Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil  60 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Gene Sekreterliğimizin Türkiye Halk Bankası Uşak Şubesi TR200001200978200006100047 IBAN nolu hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale doküman satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderilebileceği adresinde belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2.İhaleye teklif verecek olanların, ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Uşak ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Satın alma İhale Odası adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posa vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer Hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
 
 
 

Paylaş
Yorumlar - Bu Habere 0 Yorum Yapılmış.
Düşüncelerini Paylaş !