​AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR UŞAK İL İ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Tarih: 29-09-2017

​AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR UŞAK İL İ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
UŞAK İL İ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
AKARYAKIT ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası: 2017/470743
1.İdarenin
a)Adresi: CUMHURİYET MAHALLESİ 1. EMLAK SOKAK NO:39  64100 UŞAK MERKEZ/UŞAK
b)Telefon ve Faks Numarası: 276 2167000 – 6512-6516 – 276 2238477
c)Elektronik Posta Adresi: ukhbmsb@hotmail.com
ç)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2.İhale Konusu Malın
a)Niteliği, Türü ve Miktarı: 2 KALEM AKARYAKIT ALIMI – MAL ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)Teslim Yerleri: Uşak ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Uşak Kamu Hastaneler Birliği Uşak Üniversitesi Tıp. Fak. Eğit. Araşt. Hastanesi, Banaz Devlet Hastanesi, Eşme Devlet Hastanesi, Sivaslı Devlet Hastanesi ve Uşak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
c)Teslim Tarihi: İşin süresi 365 (üç yüz altmış beş) takvim günüdür. Yüklenici ile sözleşme yapıldıktan sonra motorin ve benzin alımları, YÜKLENİCİ’ye ait bayii dağıtım istasyonlarının pompalarından İDARE’nin araçlarının ihtiyacı nispetinde peyderpey yapılacak olup idare ihtiyacı olan akaryakıt ürünlerini yüklenici firmanın pompa istasyonlarından günün her saatinde temin edebilecektir. İDARE’nin araçlarına akaryakıt hiçbir zaman bidon, teneke vb. kaplarla verilmeyecektir. Jeneratör için kullanılacak olan motorin hastanenin siparişi üzerine yüklenici tarafından jeneratörün yakıt deposuna teslim edilecektir. Sözleşmenin süresi 31.12.2018 tarihine kadardır.
3.İhalenin
a)Yapılacağı Yer: UŞAK İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ SATIN ALMA BİRİMİ
b)Tarihi ve Saati: 20.10.2017 – 10.00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a)İstekli bir ‘Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu’ ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,
b)İstekli bir ‘ Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi’ ise; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ‘Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu’nun Bayisi olduğuna dair Bayilik yazısı ve Bayilik Sözleşmesini
c)İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan İstasyonlu Bayilik Belgesini,
d)İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin belgesi
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı UŞAK İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ SATIN ALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 110 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Genel Sekreterliğimizin Türkiye Halk Bankası Uşak Şubesi TR200001200978200006100047 IBAN nolu hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar UŞAK İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ SATIN ALMA BİRİMİ İHALE ODASI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (yetmiş beş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Paylaş
Yorumlar - Bu Habere 0 Yorum Yapılmış.
Düşüncelerini Paylaş !