LAPOROSKOPİ SARF KARŞILIĞI CİHAZ ALIMI İŞİ UŞAK İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Tarih: 22-09-2017

LAPOROSKOPİ SARF KARŞILIĞI CİHAZ ALIMI İŞİ UŞAK İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ LAPOROSKOPİ SARF KARŞILIĞI CİHAZ ALIMI İŞİ
UŞAK İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
LAPOROSKOPİ SARF KARŞILIĞI CİHAZ ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası: 2017/449601
1.İdarenin
a)Adresi: CUMHURİYET MAHALLESİ 1. EMLAK SOKAK NO:39 64100 UŞAK MERKEZ/UŞAK
b)Telefon ve Faks Numarası: 0276 2167000 – 6516 – 0276 2238477
c)Elektronik Posta Adresi: ukhbmsb@hotmail.com
ç)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2.İhale Konusu Malın
a)Niteliği, Türü ve Miktarı: 12 kısım / 17 kalem LAPOROSKOPİ SARF KARŞILIĞI CİHAZ ALIMI İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)Teslim Yeri: UŞAK KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ UŞAK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VEARAŞTIRMA HASTANESİ AMBARI
c)Teslim Tarihi: Sözleşme imzalanmasına müteakip sarf malzemeler Kamu Hastaneleri Birliği Uşak üniversitesi tıp fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ilgili ambarına 4 parti halinde teslim edilecektir. İlk parti sözleşmenin imzalanmasına müteakip 10 iş günü içerisinde cihazlarla birlikte, ikinci parti 2018 Ocak ayının ilk 7 iş günü içerisinde, üçüncü parti 2018 nisan ayının ilk 7 iş günü içerisinde, dördüncü parti 2018 Temmuz ayının ilk 7 iş günü içerisinde teslim edilecektir. Hastanenin acil ihtiyacının olması halinde sipariş verildikten sonra malzemeler 10 gün içerisinde ilgili hastanenin Tıbbi Sarf deposuna teslim edilecektir. Sözleşme süresi 30.09.2018 tarihine kadardır.
3.İhalenin
a)Yapılacağı Yer: Uşak ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel sekreterliği Merkezi Satın Alma Birimi İhale Odası
b)Tarihi ve Saati: 11.10.2017 – 10.00
4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
4.1.3.Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Teklif edilen ürünler, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TITUBB) kayıt belgesine haiz olmalı ve TITUBB’da “Sağlık Bakanlığı tarafından onaylıdır.” İbaresi bulunmalıdır ve bu husus ihalede de belgelendirilmelidir. Sağlık Bakanlığı onay tarihi en geç ihale tarihi itibari ile olmalıdır. Teklif veren isteklilere verilmiş yetki belgesi de teklife eklenecektir. (TITUBB bayi bilgi formu)
T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na kayıt zorunluluğu bulunmayan Tıbbi Sarf Malzemeler için üretici firma veya ithalatçı firmanın yönetmelik kapsamında olmadığına dair beyanı yada resmi makamlarca verilen kapsam dışı olduğunu gösteren belgenin sunulması halinde Tıbbi Sarf Malzemelere ait T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na kayıtlı olduğuna dair belge aranmayacaktır.
Firmalar teklif ettikleri malzemelere ait UBB ve SUT kodlarını birim fiyat teklif cetvelinde veya ekli bir listede belirteceklerdir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri katalogları fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1.Teklif veren istekliler ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla teklif verecekleri TÜM Tıbbi Sarf Malzemeler için ihale tarih ve saatine kadar teklif etmiş olduğu kısımlara at 2’şer adet numunelerini ihale komisyonuna bir tutanakla teslim edeceklerdir. Söz konusu numuneler üzerine firma ismini ve ürünün ihaledeki sıra numarasını ve ihale kayıt numarasını belirten etiket yapıştırılacaktır.
2.Teklif verecek firmalar teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve teknik şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar  “……………..marka…………..” model cihazların/malzemelerin teklifimizin teknik şartnameye uygunluk belgesi” başlığı altında teklifle beraber verecektir. Bu uygunluk belgesi, firmanın antetli kağıdına yazılmış olacak, firma yetkilisinin imzası ve kaşesi belgenin her sayfasında bulanacaktır. Şartname uygunluk belgesinde verilen cevaplar firmanın vermiş olduğu doküman, prospektüs veya katalogların hangi sayfa ve satırında olduğu şartnameye uygunluk belgesinde yazılacak, doküman üzerinde açıklanarak şartname maddesi yazılıp işaretle belirtilecektir. Madde sıra numarasına göre “evet-hayır” “okundu-anlaşıldı” ifadeleri yerine her maddeye uygun cevaplar verilecektir.
3.İstekli firmalar istenen cihazların teknik şartnamede belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek için ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalog vb. belgeleri teklif dosyası içerisinde verecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Uşak İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Merkezi Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 60 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Genel Sekreterliğimizin Türkiye Halk Bankası Uşak Şubesi TR200001200978200006100047 IBAN nolu hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale doküman satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderilebileceği adresinde belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2.İhaleye teklif verecek olanların, ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Uşak ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Merkezi Satın Alma Birimi İhale Odası adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.
10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer Hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Paylaş
Yorumlar - Bu Habere 0 Yorum Yapılmış.
Düşüncelerini Paylaş !