BELEDİYEMİZE AİT ÇAMLIK MESİRE ALANINDA BULUNAN RESTORAN, ÇAY OCAĞI, BUNGALOV EVLERİ, SPOR-EĞİTİM KOMPLEKSİ’NİN KİRA İHALESİNE AİT İLAN

Tarih: 17-10-2017

BELEDİYEMİZE AİT ÇAMLIK MESİRE ALANINDA BULUNAN RESTORAN, ÇAY OCAĞI, BUNGALOV EVLERİ, SPOR-EĞİTİM  KOMPLEKSİ’NİN KİRA İHALESİNE AİT İLAN BELEDİYEMİZE AİT ÇAMLIK MESİRE ALANINDA BULUNAN RESTORAN, ÇAY OCAĞI, BUNGALOV EVLERİ, SPOR-EĞİTİM  KOMPLEKSİ’NİN KİRA İHALESİNE AİT İLAN
Mülkiyeti Ulubey Belediye Başkanlığı’na ait olan, Uşak ili, Ulubey ilçesi, Dilaver Mahallesi, Çamlık Yolu Sokak, No:30 adresinde bulunan ve tapunun 238 ada, 7 nolu parselinde kayıtlı 60.000,00 m2 alanlı taşınmaz içerisinde bulunan Restoran, Çay Ocağı, bungalov evleri ve spor-eğitim tesisi ihale onay belgesinde belirtilen şartlar çerçevesinde 14 ay süreliğine 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile kiraya çıkartılmıştır.
İLİ: Uşak
İLÇESİ: Ulubey
MAHALLE: Dilaver
SOKAK/CADDDE : Çamlık Yolu Sokak
ADA/PARSEL: 238 ada / 7 parsel
CİNSİ: Restoran, Çay Ocağı, Bungalov evi, Spor/eğitim tesisi
MUHAMMEN BEDEL: Aylık 7.550,00 TL + KDV (YedibinbeşyüzelliTürklirası+KDV)
GEÇİCİ TEMİNAT: 3.171,00 TL (ÜçbinyüzyetmişbirTürklirası)
   (Bu bedel muhammen bedelin %3’üdür.)
İHALE TARİH VE SAATİ   : 25.10.2017 – 14:30
TAŞINMAZLARIN MEVCUT DURUMU    : Kiraya verilecek taşınmaz mal ilçemiz Dilaver Mahallesi belediye çamlık mesire alanı içerisinde bulunan 1 adet restoran, 1 adet çay ocağı, 8 adet bungalov evleri, 1 adet spor/eğitim tesisidir.
I-Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaz, Ulubey Belediyesi Başkanlık Makamının 10.10.2017 tarih ve M.64.3.ULU.0.11.00.00/ 675 sayılı yazısı, Belediye Başkanı’nın 10.10.2017 tarih ve 676 sayılı ihale onay belgesinde belirtilen şartlar çerçevesinde;
 
1-  İşin süresinin ve kira ödemelerinin sözleşme tarihinden itibaren başlatılması,
2-  Kira süresi 14 ay (01.11.2017 -  31.12.2018) olması,
3- Konu olan taşınmazlar için kira sözleşmesinin bitişinde kiralanan yerler aynı durumda geri alınması kira ihalesine konulmuştur.
 
II- İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Aşağı Mahalle Gürsel Caddesi No:13 adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası Fen İşleri Müdürlüğü odasında toplanacak olan İhale Komisyonunca yapılacaktır.
III- İstekliler İhale Şartnamesini, mesai saatleri içerisinde 08:30-12:30 ve 13:30-17:30 saatleri arasında Aşağı Mahalle Gürsel Caddesi No:13 adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası Fen İşleri Müdürlüğünde görebileceklerdir.
IV- İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler;
a) Gerçek kişiler;
1 -Nüfus cüzdanı (fotokopi)
2-Oda belgesi, [Gerçek kişiler için zorunlu değildir. İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.] (Aslı)
3-İmza beyannamesi, (Aslı veya noter onaylı)
4-Sabıka kaydı [Son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.] (Aslı)
5-Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge [İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmektedir.] (Aslı)
6-Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge [Bankadan alınmış geçici teminat mektubu ya da Ulubey Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne nakit yatırıldığına dair makbuz] (Aslı)
7-Tebligat için adres beyanı, (Aslı)
8-Vekil var ise vekâletname/vekilin imza beyannamesi ve sabıka kaydı [Sabıka kaydı son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.] (Aslı veya noter onaylı)
9-İhaleden yasaklı olmadığına dair belge (Aslı)
Not: Nüfus cüzdanı hariç istenen tüm belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur.
b) Tüzel kişiler ise;
1- Oda kayıt belgesi, (Tüzel kişiler için zorunludur. İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.) (Aslı) 2-İmza sirküleri/İmza beyannamesi (Aslı veya noter onaylı)
3-Sabıka kaydı (Şirketin hakim ortağı/Şirket müdürü ve varsa vekiline ait/ %50 -%50 ortaklık durumunda her iki ortağa ait sabıka belgesi) (Aslı)
4-Ticaret sicil gazetesi [Tüzel kişiliğin sermaye ve ortaklık durumunu gösterir en son yayımlanan ticaret sicil gazetesi] (Aslı)
5-Tebligat için adres beyanı (Aslı)- (İdaremiz tarafından standart form verilecektir.)
6-Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge [İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmektedir.] (Aslı)
7-Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge (Bankadan alınmış teminat mektubu ya da Ulubey Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne nakit yatırıldığına dair makbuz) (Aslı)
8- Vekil var ise vekâletname/vekilin imza beyannamesi ve sabıka kaydı (Sabıka kaydı son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.) (Aslı veya noter onaylı)
9-İhaleden yasaklı olmadığına dair belge (Aslı)
Not; Nüfus cüzdanı hariç istenen tüm belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur.
V- Oda belgesi, ticaret sicil gazetesi ve sabıka belgelerinin sunuluş şekli;
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
1- Gerçek kişi olması halinde, oda belgesi zorunlu değildir. Oda belgesinin olması durumunda kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1- Gerçek kişi olması halinde, kendisinin varsa vekilinin noter tasdikli imza beyannamesi,
2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) Sabıka belgesi;
1- Gerçek kişi olması halinde kendisinin varsa vekilinin,
2- Tüzel kişi olması halinde, Şirketin hakim ortağının, şirket müdürü, varsa vekiline ve %50 - %50 ortaklık durumunda her iki ortağa ait sabıka belgesini belirtilen şekilde sunacaklardır.
VI- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
TEL        : 0 276 716 10 20 – 0 276 716 11 13                                                                                          
FAKS      : 0 276 716 25 22 
ADRES   : Aşağı Mahalle Gürsel Caddesi No:13   Ulubey Belediye Başkanlığı   ULUBEY/UŞAK       
İLAN OLUNUR   

Paylaş
Yorumlar - Bu Habere 0 Yorum Yapılmış.
Düşüncelerini Paylaş !