DİŞ TIBBİ MALZEME VE TIBBİ CİHAZ ALIMI İŞİ UŞAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Tarih: 29-11-2017

DİŞ TIBBİ MALZEME VE TIBBİ CİHAZ ALIMI İŞİ UŞAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DİŞ TIBBİ MALZEME VE TIBBİ CİHAZ ALIMI İŞİ
UŞAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
DİŞ TIBBİ MALZEME VE TIBBİ CİHAZ ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası: 2017/602905
1-İdarenin
a) Adresi: CUMHURİYET MAHALLESİ 1. EMLAK SOKAK NO; 39 64100 -MERKEZ/UŞAK
b) Telefon ve faks numarası: 276 2167000 / 6512 - 6516 – 276 2238477
c) Elektronik Posta Adresi: usak.maliisler@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2. İhale Konusu Malın
a)Niteliği, Türü ve Miktarı: 19 KALEM SARF MALZEME VE TIBBİ CİHAZ ALIMI – MAL ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)Teslim Yerleri: UŞAK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ, BANAZ DEVLET HASTANESİ, EŞME DEVLET HASTANESİ VE SİVASLI DEVLET HASTANESİ
c)Teslim Tarihi: sözleşmenin imzalanmasına müteakip malzemeler sözleşmenin 44.1. maddesinde listesi belirtilen ilgili hastanelerin ambarına 6 parti halinde teslim edilecektir. İlk parti sözleşmenin imzalanmasına müteakip 10 iş günü içerisinde, diğer partiler 2018 yılı MART, MAYIS, TEMMUZ, EYLÜL ve KASIM  aylarının ilk 5 iş günü içerisinde ilgili hastanelerinin Tıbbi Sarf depolarına teslim edilecektir. Hastanelerin acil ihtiyaçlarının olması halinde ilgili hastane tarafından sipariş verildikten sonra malzemeler 5 gün içerisinde ilgili hastanelerin Tıbbi Sarf depolarına teslim edilecektir. Sözleşmenin süresi 31.12.2018 tarihine kadardır.
3.İhalenin
a)Yapılacağı Yer: Cumhuriyet Mahallesi 1. Emlak Sokak No:39 UŞAK / Merkezi Satınalma İhale Odası
b)Tarihi ve Saati: 21.12.2017 -10.00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler He yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler;
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptınlamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Teklif edilen ürünler, T.C. İlaç Ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TITUBB) kayıt belgesine haiz olmalı TITUBB'da "Sağlık Bakanlığı tarafından onaylıdır." ibaresi bulunmalıdır ve bu husus ihalede de belgelendirilmelidir. Sağlık Bakanlığı onay tarihi en geç ihale tarihi itibari ile olmalıdır. Teklif veren isteklilere verilmiş yetki belgesi de teklife eklenecektir, (TITUBB bayi bilgi formu)
T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusa] Bilgi Bankası'na kayıt zorunluluğu bulunmayan Tıbbi Sarf Malzemeler için üretici firma veya ithalatçı firmanın yönetmelik kapsamında olmadığına dair beyanı ya da resmi makamlarca verilen kapsam dışı olduğunu gösteren belgenin sunulması halinde Tıbbi Sarf Malzemelere ait T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı olduğuna dair belge aranmayacaktır.
Firmalar teklif ettikleri malzemelere ait UBB ve varsa SUT kodlarını birim fiyat teklif cetvelinde veya ekli bir listede belirteceklerdir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevaplan ve açıklamaları içeren doküman:
7.5.6.1. Teklif veren istekliler ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla teklif verecekleri 1., 2., 3., 4., 5,, 6., 7,, 8., 9., 10., 11., 12., 13., 18. ve 19. Kalemler için ihale tarih ve saatine kadar en az 1'er adet numunelerini ihale komisyonuna bir tutanakla teslim edeceklerdir. Söz konusu numuneler üzerine firma ismini ve ürünün ihaledeki sıra numarasını ve ihale kayıt numarasını belirten etiket yapıştırılacaktır.
7.5.6.2.14., 15., 16. ve 17. kalemler için Cihaza ait üretici veya ithalatçı firma tarafından bastırılmış üzerinde cihazın fotoğraflarının olduğu orijinal, renkli KATALOG ve/veya cihazın tüm özelliklerini (teknik vd.) detaylı anlatan Türkçe kullanma kılavuzu ve/veya Türkçe kitapçığı verilmelidir.
7.S.6.3, Ayrıca 1. Kalem için Ürünün teknik özelliklerini gösteren Orijinal Broşürü ihale dosyasına eklenmeli ve aynı broşür üretici firmanın resmi web sitesinde yer almalı ve istenildiğinde indirilebilmelidir,
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Cumhuriyet Mahallesi 1. Emlak Sokak No:39 UŞAK / Merkezi Satınalma İhale Odası adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 60 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Uşak İl Sağlık Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığının Halk Bankası Uşak Şubesi TR64 0001 2009 7820 0006 1000 31 IBAN Nolu hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularım yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır, ihale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir,
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Cumhuriyet Mahallesi 1. Emlak Sokak No:39 UŞAK / Merkezi Satınalma İhale Odası adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır,
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ündetı az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. İL Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Paylaş
Yorumlar - Bu Habere 0 Yorum Yapılmış.
Düşüncelerini Paylaş !