2018 YILI PERSONEL TAŞIMA KYK UŞAK İL MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tarih: 20-12-2017

2018 YILI PERSONEL TAŞIMA KYK UŞAK İL MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 YILI PERSONEL TAŞIMA
KYK UŞAK İL MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2018 YILI PERSONEL TAŞIMA hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2017/670168
1 -İdarenin
a) Adresi: Kemalöz Mahallesi 1. Akarsu Sokak 2 UŞAK MERKEZ/UŞAK
b) Telefon ve faks numarası:276 2230074 – 276 2231233
c) Elektronik Posta Adresi:
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet  adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a)Niteliği, türü ve miktarı: İl Müdürlüğümüzde ve bağlı yurtlarında çalışan personellerin 2018 yılı boyunca çalışma yerlerine 30 ve üstü yolcu taşıma kapasitesine sahip 2 servis aracıyla getirilip götürülmesi işidir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir
b)Yapılacağı yer: Teknik şartnamede belirtilen güzergahlarda
c)Süresi: İşe başlama tarihi 15.001.2018, işin bitiş tarihi 31.12.2018
3-İhalenin
a)Yapılacağı yer                : Kemalöz Mahallesi 1. Akarsu Sokak No:2 Merkez/UŞAK
b)Tarihi ve Saati: 28.12.2017 – 10.00
4.İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri:
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösteril Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazelden veya bu husustan gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki vc teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İhale doküman bedeli Ziraat Bankası Uşak Merkez Şubesi  TR2300 0100 0256 7499 2845 5001 nolu hesaba yatırılarak, Uşak İl Müdürlüğünden adresinden satın alınabilir.
7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını sanrı almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur
8.Tekli iler, ihale tarihi ve saatine kadar Kredi ve Yurtlar Kurumu Uşak İl Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, avın adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.İstekliler tekliflerini. Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdin ihale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ite bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan, toplanı bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ihıden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Paylaş
Yorumlar - Bu Habere 0 Yorum Yapılmış.
Düşüncelerini Paylaş !